Beskydy
PL-SK             Spolok Cechov Kysúc Agencja Rozwoju Regionalnego EU

O projekte

Vedúci partner: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v Bielsku Biala (Regionálna rozvojová agentúra)
Partner projektu: Spolok Cechov Kysúc, Turzovka
Názov projektu: Turistickí partneri v Beskydoch
Prioritná os:
II. Sociálny a ekonomický rozvoj
Téma spolupráce: 1.Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Hodnota príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: 211 599,94 €

Ciele projektu

Hlavný cieľ:

 • Zvýšenie turistickej atraktívnosti poľsko-slovenského pohraničia na území okresov Čadca, Námestovo (na slovenskej strane) a Tešínskeho, Žywieckého a Bielského (na poľskej stranej)

Špecifické ciele:

 • Propagácia cezhraničnej spolupráce
 • Organizácia spoločných cezhraničných aktivít v oblasti turistiky
 • Rozvoj nových turistických produktov

Opis projektu

Doterajšie skúsenosti ako aj prax ukazujú, že cezhraničná spolupráca v oblasti spoločného harmonizovaného rozvoja získala ďalšiu oporu v podobe začlenenia Poľska a Slovenska do Schengenského priestoru. V posledných rokoch vzrástla úroveň investícii v sektore turistiky v oblasti slovenského pohraničia, hlavne do lyžiarskej infraštruktúry. Na dôležitosti tak získavajú aktivity, ktoré môžu predĺžiť turistickú sezónu na mesiace jari a jesene. Investície do turistiky prebiehajú na obidvoch stranách hranice nezávisle, bez spoločnej vízie pre Beskydy. Jedným z hlavných cieľov projektu je pokúsiť sa zmeniť tento stav, nezávislé a konkurenčné aktivity na jednorodé, spoločné a skoordinované, realizované na obidvoch stranách hranice; začiatok tesnej spolupráce, vedúcej ku spoločným projektom a rozvoju Beskýd. Doplnením projektu je pilotná akcia, vypracovanie spoločnej slovensko-poľskej turistickej ponuky – Beskydského pasu, príprava spoločnej stratégie a plánu rozvoja a propagácie turistiky, a následne slovensko-poľská propagácia produktu na národných a medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu. Ďalším efektom projektu bude založenie slovensko-poľského združenia Beskydský pas, skladajúceho sa z podnikateľov a inštitúcii v oblasti turistiky s cieľom ďalšieho spoločného postupu.

Aktivity v rámci projektu sú rozdelené do 5 hlavných etáp

1. Etapa

Príprava projektu

2. Etapa

Riadenie projektu

3. Etapa

Analýza stavu, potenciálu turistického vybavenia a možnosti spolupráce

 • Vytvorenie regionálnych pracovných skupín pre vytvorenie metodológie, SWOT analýzy a miestnych rozvojových stratégii
 • Spoločná analýza aktuálneho stavu miestnych stratégií rozvoja turistiky v jednotlivých obciach, ktorých sa týka projekt, SWOT analýza vo vzťahu k potenciálu regiónov a ohrozeniam v rozvoji turizmu
 • Návrh a spustenie webovej stránky projektu

4. Etapa

Vypracovanie stratégie na identifikáciu turistických atrakcií v obciach, ktorých sa projekt týka

 • Vypracovanie cezhraničnej stratégie rozvoja turistiky a plánu úloh na dobu 5 rokov (v tom analýza miestnych turistických atrakcií, vypracovanie stratégie a medzinárodné školenie týkajúce sa tvorby stratégie)
 • Verejné konzultácie k stratégii
 • Stretnutia pre predstaviteľov turistického sektora – Beskydský pas, ako nový turistický produkt a s ním spojené výhody pre turistov

5. Etapa

Vypracovanie Beskydského pasu, propagačných materiálov a propagácia nového turistického produktu na veľtrhoch

 • Príprava pasu
 • Vypracovanie plánu a scenára prezentácii Beskydského pasu na veľtrhoch a výstavách
 • Záverečná konferencia pre zástupcov samospráv, miestnych a regionálnych orgánov, turistického sektora a miestnych spoločenstiev
 • Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu
 • Vyhotovenie informačných tabúľ pre obce, ktorých sa týka Beskydský pas
 • Finalizácia projektu a príprava záverečných prác pre Spoločný technický sekretariát a tlačová konferencia pre zástupcov médií spolu s prezentáciou výsledkov projektu